МОНENG


"Монгол ноолуурын Үлэмжийн чанар,
үнэ цэнийг дэлхийд таниулна"