МОНENG

ORDER NOW!
click here

Бид захиалагчийнхаа хэрэгцээ шаардлага дээр тулгуурлан дараах чанарын стандартын дагуу самнасан ноолуур үйлдвэрлэж нийлүүлдэг.

Д/д Чанарын зэрэг Дундаж нимгэн /өргөн/ Дундаж урт Хялгас % Хаягдалын % Чийгийн %
1 Top 13.0 - 15.5 38.0 0.5 0.5 0.8
2 I 15.51 - 16.8 38.0 0.5 0.5 0.8
3 II 16.81 - 17.5 38.0 0.5 0.5 0.8
4 III 17.51 - 19.05 38.0 0.5 0.5 0.8